Bookmark and Share

Povolání k zasvěcenému životu

Okno

Provázej mne

Bože, volám k Tobě o svítání,
pomoz mi modlit se.
Pomoz vznést k Tobě mysl,
neboť sám to nedokážu.
Temnota je ve mně a v Tobě je světlo.
Ve mně je osamocení,
leč Ty, vím to dobře, mě neopustíš.
Upadl jsem na duchu, ale u Tebe je pomoc.
Stravuje mě nepokoj, ale ty jsi pokojem.
Ve mně je roztrpčení, v Tobě trpělivost.
Nechápu Tvé cesty,
Ty však víš, kudy je třeba jít.
Provázej mne!

Dietrich Bonhoeffer

Podmínkou pro přijetí do kongregace je psychické a fyzické zdraví, víra opírající se o Ježíšovo Evangelium a učení Církve, upřímná touha sloužit Bohu a lidem podle Stanov kongregace, připravenost k odevzdání se a obětem v milosrdenství a schopnost žít a pracovat v řeholním společenství.

Hlavní řeholní formace je třístupňová: postulát (od 1. září do 1. srpna), dvouletý noviciát probíhající v Krakově a pětiletý juniorát, ve kterém časné profesky po složení prvních slibů pokračují ve své řeholní formaci, každý rok obnovují své sliby a v posledním roce se pod vedením mistrové připravují na složení věčných slibů. Ve Stanovách kongregace se uvádí: „Složení věčných slibů vytváří zvláštní závazek neustále usilovat o svatost. Proto ať všechny sestry zodpovědné za svou duchovní formaci usilují po celý život o to, aby skrze zdokonalování své vlastní osobnosti pomáhaly rozvoji a svatosti kongregace a také dokonalejšímu naplňování poslání přijatého od Boha."

světloPovolání je nezasloužený dar, za který musíme neustále děkovat Bohu. Je světlem, které osvěcuje cestu. Bez poznání té zvláštní vůle Boha bychom byli odkázáni na poslušnost své vlastní vůli, která neosvěcuje, ale doutná jako slabý kahánek. Spolu s povoláním dostáváme z nebe milosti, abychom přijali a vyplnili Boží výzvu.

Boží vůle nám může být odhalena náhle, jako světlo, které všechno naplňuje, tak jako v případě sv. Pavla u Damašku. Může se zjevit postupně, v rozmanitosti drobných událostí, jak se dělo v životě sv. Josefa. Ne vždy "rozumíme", co od nás Bůh chce, ale vždy je třeba to "činit", jak nám připomínají Mariina slova pronesená v Káně: "Udělejte, cokoli vám nařídí."