Bookmark and Share

Svátek

Svátek Božího milosrdenství

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji oslavuje Boha v tajemství jeho milosrdenství.

Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštní úcty Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v tento den: je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů”, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s vůlí Boží.

Chci, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně, aby ten obraz (...) byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství. (Dn 49) Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. (Dn 699) Tento svátek vytryskl z nitra vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil celý svět… (1517) a je stvrzen v hlubinách mého slitování. (420)

Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství (začíná na Velký pátek, trvá devět dní). V Deníčku sestry Faustyny je zaznamenána ještě jiná novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro osobní užitek, s přísliby, jež se týkají pouze jí. Uvádíme ji zde také pro věřící, kteří se ze zbožnosti chtějí modlit i tuto novénu.

Novéna před svátkem Milosrdenství

Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. (...) Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.

První den

Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.

Nejmilosrdnější Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou klademe ve Tvou nekonečnou dobrotu, a přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme Tě o to pro Tvou lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem Svatým.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, které je uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově Srdci, a zvláště na ubohé hříšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, abychom všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Druhý den

Dnes mi přiveď duše kněží a duše řeholní a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet hořké utrpení, skrze ně jako skrze řečiště splývá na lidstvo mé milosrdenství.

Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží a na řeholní duše, a uděl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim sílu svého světla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky věků. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Třetí den

Dnes mi přiveď všechny duše zbožné a věrné a ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly tou kapkou útěch v moři hořkosti.

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem udílíš přehojně svých milostí z klenotnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky, prosíme Tě o to pro Tvou nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako na dědictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly Tvé nesmírné milosrdenství na věky věků. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Čtvrtý den

Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají, i na ně jsem myslel ve svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé Srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství.

Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše pohanů, kteří Tě ještě neznají; nechť je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali divy Tvého milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího Srdce.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo Tě ještě neznají, které jsou uzavřeny v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše nevědí, jak velikým štěstím je Tebe milovat, učiň, aby i ony oslavovaly štědrost Tvého milosrdenství na věky věků. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Pátý den

Dnes mi přiveď duše heretiků a odpadlíků a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé Tělo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí k jednotě s církví, zahojují se mé rány a tak zmírňují mé utrpení.

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi Dobro samo, Ty neodpíráš světlo těm, kdo Tě prosí, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše heretiků a duše odpadlíků a přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího Srdce, ale učiň, aby i oni oslavili štědrost Tvého milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše heretiků a odpadlíků, kteří promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věky věků. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Šestý den

Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral, viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů, na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna přijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou důvěru.

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl – učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného Srdce, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení, jsou kyticí před Božím trůnem, jejich vůni vdechuje sám Bůh. Tyto duše mají stálý přebytek v Ježíšově nejslitovnějším Srdci a neustále zpívají píseň lásky a milosrdenství navěky.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vůně těchto duší stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím Tě pro lásku a Tvé zalíbení, jaké máš v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věky věků. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Sedmý den

Dnes mi přiveď duše, které obzvlášť uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem, žádná se nedostane do pekelného ohně, každou budu zvlášť bránit v hodině její smrti.

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha v nejrůznějších trápeních a překážkách, jdou vpřed s důvěrou ve Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, ale ve chvíli skonu je obejme Tvé milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově Srdci a které oslavují a uctívají Tvou největší vlastnost, to je Tvé bezedné milosrdenství. Tyto duše jsou živým evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich duše, přeplněná veselím, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím Tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství podle jejich naděje a důvěry v Tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl: Duše, které budou uctívat mé nevyčerpatelné milosrdenství, já sám budu bránit v životě, a zvláště v hodině smrti, jako svou slávu.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Osmý den

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce duše z očistce, které Ti jsou velmi milé, které však musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství.Dnes mi přiveď duše, které jsou v očistcovém vězení, a ponoř je do propasti mého milosrdenství, ať prameny mé krve ochladí jejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hořkost, jíž byla zaplavena jeho přesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství.

Devátý den

Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode mě tento kalich, je -li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se do mého milosrdenství.

Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce vlažné duše. Ať se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplňují Tě takovým odporem, rozehřejí v ohni Tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství, přitáhni je do samé výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť Ty můžeš všechno.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše vlažné, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Otče milosrdenství, prosím Tě pro hořké utrpení Tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství.

Modlitba: Korunka k Božímu Milosrdenství. (Dn 1209–1229)

Oslava svátku Milosrdenství

Pán Ježíš si přeje, aby v tento den byl slavnostně posvěcen obraz Milosrdenství a také veřejně, to znamená liturgicky, uctěn; aby kněží mluvili k lidem o tomto velikém a bezedném milosrdenství. (Dn 570)

Mají-li mít věřící užitek z oněch velkých darů, které chce Pán Ježíš dát každému člověku a celému lidstvu, je třeba, aby byli v milosti posvěcující (po dobře vykonané svátosti smíření), aby splnili podmínky úcty k Božímu Milosrdenství (důvěra a činná blíženská láska) a aby v tento den přistoupili ke "Zdroji Života" – ke svatému přijímání.