Skip to main content

Dne 22. 2. kdy Církev slaví svátek Stolce svatého apoštola Petra, si ctitelé Božího milosrdenství připomínají zjavení Ježíše, v němž sv. Faustynu požádal, aby namalovala obraz Božího Milosrdenství. Tato zcela výjimečná událost se odehrála v polském Plocku 22. února přesně před 90 lety.  Sv. Faustyna vzpomíná na tuto chvíli ve svém Deníku: Večer, kdy byla v cele, uviděla Pána Ježíše. Naplněna bázní i velkou radostí v mlčení hleděla na Pána. Po chvíli jí Ježíš řekl, aby namalovala obraz podle toho, jak ho vidí a s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti (srov. Den. 47,48).

Duchovní zážitek sv. Faustyna sdělila zpovědníkovi, který jí usměrnil slovy: To se týká tvé duše. Maluj Boží obraz ve své duši. Jen co odešla od zpovědnice, vnitřně uslyšela Ježíšova slova: Můj obraz je ve tvé duši. Pán Ježíš od sv. Faustyny žádal obraz opravdový, namalovaný štětcem (srov. Den. 49).

Kvůli splnění Ježíšova požadavku sv. Faustyna vytrpěla mnoho. Ze strany spolusester zažívala ponižování, výsměch, nepochopení, ba až odmítání. Všechno se to ještě dalo snést, píše v Deníku, ale když Pán požádal, abych malovala ten obraz, už teď opravdu o mně začínají mluvit a dívat se na mě jako na nějakou hysterku a blouznivku a už to začíná sílit. Jedna sestra přišla, aby si se mnou důvěrně pohovořila. A začala mě litovat. Říká mi: Slyším, že o vás říkají, že jste fantastka, že máte nějaká vidění. Ubohá, braňte se tomu. Byla to upřímná duše, co slyšela, to mi upřímně řekla. Ale podobné věci jsem musela poslouchat denně. Jediný Bůh ví, jak jsem tím trpěla (Den. 125).

Pán Ježíš ale chtěl, aby obraz byl namalován, a aby byl uctíván nejprve v kapli sester a pak na celém světě. Sv. Faustyně sdělil: Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu (srov. Den. 47, 48). 

Na co Bůh pomyslí, to je. Nikdo nemůže zmařit uskutečnění Božího plánu. Žádné lidské plány a lidské mínění, svévole, závist nebo i nenávist. Obraz podle usměrnění sv. Faustyny namaloval akademický malíř Eugen Kazimirovski. Ve dnech 26. – 28. dubna 1935 v mariánském poutním místě Milosrdné Panny Marie v Ostré Bráně (Litva) byla poprvé v historii lidstva tomuto obrazu vzdána veřejná úcta, a to od zástupů četných poutníků. Z Boží Prozřetelnosti slavnost připadla na první neděli po Velikonocích, jež mněl být svátkem Božího Milosrdenství (srov. Den. 89).

Těžkosti související s malováním obrazu Božího milosrdenství nedokázaly sv. Faustynu znechutit a odradit. Věděla, že Bůh, který od ní žádá něco, co přesahuje její schopnosti a možnosti ji v tom neopustí. Naopak, jemu beze všeho důvěřovala, jemu se zcela odevzdala. V Deníku jsi poznamenala: I když se cesta tak hrozně ježí trny, nebojím se jít vpřed; i když se na mě sesype krupobití pronásledování, i když mě přátelé opustí, i když se všechno spikne proti mně, i když se obzor setmí, i když se strhne bouře a pocítím, že jsem úplně sama a musím všemu čelit, tehdy zcela důvěřuji Tvému milosrdenství, ó můj Bože, a má naděje nebude zklamána (Den. 1195).

Sv. Faustyna věděla, že Bůh je dobrotivý a plný milosrdenství. Stala se poslušným nástrojem v Božích rukou. Boží plán se její prostřednictvím zcela vyplnil.

 

Jaký obraz Ježíše máš namalovaný ve své duši? Kým je pro Tebe Ježíš? Bůh vysoko na nebi, jenž na tebe zapomněl? Trestající policajt, jenž sleduje každý tvůj chybný krok? Přísný soudce, jenž hříšníka trestá? Nebo milosrdný Spasitel, jehož dobrota překonává lhostejnost, trest, zavrhnutí?  

Pamatuj: Pokřivený obraz Boha Tě bude blokovat v navázání láskyplného a důvěrného vztahu s Ním. Pak Tě může zastavit i první sebelehčí překážka při naplňování Božího plánu v tvém životě. Proto v hloubi duše často opakuj: JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!