Skip to main content

Nedávno se na mě obrátila jedna paní s dotazem, co je to za modlitbu ke sv. Josefovi, o které se zmiňuje sv. Faustyna ve svém Deníčku pod č. 1203:

Svatý Josef mě požádal, abych v modlitbách k němu neustala. Sám mi řekl, abych se denně modlila třikrát Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a jednou „Pamatuj“. Díval se velmi přívětivě a dal mi poznat, jak velice je pro to dílo, sliboval mi svou [ještě] mimořádnější pomoc a ochranu. Denně se ty požadované modlitby modlím a cítím jeho mimořádnou ochranu.

Trochu jsem zapátrala u našich sester v Polsku a zjistila jsem, že modlitba „Pamatuj“, kterou se dříve sestry v naší Kongregaci modlily, vychází z textu mariánské modlitby, napsané sv. Bernardem. Úcta ke svatému Josefovi se rozvíjela zároveň s úctou k Panně Marii a texty modliteb se variabilně přizpůsobovaly potřebám věřících.

Český text modlitby k Panně Marii:

Pamatuj, láskyhodná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.
(sv. Bernard, + 1153)

Volný překlad polské modlitby ke sv. Josefu:

Pamatuj, ó nejčistší snoubenče Panny Marie, ó můj nejmilejší pěstoune svatý Josefe,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustil toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo prosil o tvou pomoc.
V této důvěře se také já k tobě utíkám a svěřuji se ti se vší horlivostí svého ducha.
Pěstoune našeho Vykupitele, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

Originální text modlitby tak, jak se ji modlila sv. Faustyna:

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie Święty,
że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając pozostał bez pociechy.
Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą żarliwością ducha Tobie się polecam.
Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

s. Doubravka