Skip to main content

„Bůh žádá, aby existovalo společenství, jež by světu hlásalo Boží milosrdenství a pro svět je vyprošovalo.“
(Dn 436)

Toto je na první pohled jednoduchá instrukce, kterou sestra Faustyna zaznamenala v Deníčku. Avšak úkol, který z ní vyplýval, byl pro slabou a „bezvýznamnou“ sestru neskutečně obtížný, a navíc zastřený tajemstvím. Vyvíjela vnější iniciativy, přinášela množství obětí, vkládala dílo do Božích rukou, ale při každém konkrétním kroku směřujícím k jeho uskutečnění narážela na odpor. Nakonec umírala s vědomím, že Bůh své dílo vykoná, i když ona už nebude jeho svědkem.

Sestry KMBM vnímaly, že spolu s posláním sestry Faustyny zdědily i tento dosud nevyplněný úkol a pokračovaly v hledání. Boží výzva dostala konkrétní tvář až v roce 1996. V krakovském centru úcty k Božímu milosrdenství při Kongregaci sester Matky Božího milosrdenství bylo za tímto účelem založeno sdružení Faustinum. 6. března schválil krakovský kardinál František Macharský jeho status a toto datum je považováno za datum založení.  Sdružení s církevní i občanskoprávní subjektivitou spojuje dnes členy a dobrovolníky z téměř 100 zemí všech kontinentů.

Kdo se může stát členem sdružení?

– Kněží, zasvěcené osoby i laici, kterým je blízké charisma sv. sestry Faustyny a chtějí žít spiritualitou milosrdenství.

 

Co je cílem sdružení?

– Rozvíjet a upevňovat postoj důvěry k Bohu a milosrdenství vůči bližním.

– Stále hlouběji pronikat a hlásat tajemství Božího milosrdenství, které se plně zjevilo v ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu.

– Modlit se o milosrdenství pro svět.

 

Jak mají postupovat zájemci o členství ve Faustinum?

– Bližší informace o sdružení a možnosti přihlašování naleznete na:

https://www.faustinum.pl/sk/o-nas-2/

 

„Milosrdenství máš bližním prokazovat vždy a všude, nemůžeš se tomu vyhnout, vymluvit se, ani ospravedlnit. Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství: první – skutkem; druhý – slovem; třetí – modlitbou.“ (Dn 742)