Skip to main content

Úcta k Matce Božího milosrdenství v naší Kongregaci má své kořeny u řádových sester v Bordeaux. Ti ještě před revolucí mněly ve svém klášteře sv. Maří Magdalény sošku Panny Marie, kterou uctívaly jako Matku Milosrdenství. Po likvidaci kláštera francouzskými revolucionisty se 20 cm vysoká soška z tmavého dřeva dostala do domu Milosrdenství, který pro děvčata z ulice v Bordeaux založila v roce 1801 panna Teresie de Lamourous. Soška byla považována za zázračnou. Maria, Matka Milosrdenství, se stala patronkou domu a její svátek byl v domě poprvé slaven 5. srpna 1801. V tom dni jsi sestry také obnovovaly své řeholní sliby.

Od sester z Francie převzala úctu k Marii, Matce Milosrdenství, Teresie Ewa Potocká, zakladatelka naší Kongregace (1862). Matka Božího milosrdenství se stala naší hlavní patronkou. Její úcta se v průběhu let prohloubila, především díky zjevením sv. s. Faustyny.

Na podnět generální představené m. Michaely Moraczewské byla Matka Božího milosrdenství na kapitule ve Varšavě 5. srpna 1937, tedy ještě za života s. Faustyny, přijata za „nebeskou generální představenou Kongregace“. Jí m. Moraczewska svěřila kormidlo Kongregace, před kterou stál nelehký úkol rozlišit pravdivost zjevení s. Faustyny a vypořádat se s nimi dle Boží vůle.

Tento úkon, v doplněné podobě, jsi obnovujeme každoročně 5. srpna.

 

Panna Maria je právem označována titulem MATER MISERICORDIAE. Ona, plná milosti, uchráněna od dědičného hříchu, je výjimečně zakusila, jako Matka Božího Syna jedinečně poznala a jako Matka Ukřižovaného a Vzkříšeného Pána nejhlouběji pochopila jeho velikost a podstatu.

Ve své mateřské lásce Panna Maria ohlašuje Boží milosrdnou lásku z pokolení na pokolení. Milosrdenství u svého Syna vyprošuje i naší generaci.