Skip to main content

Dům sv. Faustyny ve Štefánikově ulici 1207 s osmi startovacími byty (dále jen DSF) se od července 2014 přechodně stává domovem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. V průběhu jejich pobytu je jim zde nabízená šance začít znovu. V roce 2021 jsme bydlení v Domě sv. Faustyny poskytli 14 lidem a 6 dětem. Od počátku až po současnost DSF prošlo celkem 57 lidí a 22 dětí.

Startovací bydlení není podmíněno složením kauce, která představuje pro lidi s nízkými příjmy nebo dluhy nepřekonatelnou bariéru k vyřešení jejich bytového problému a k dosažení určité míry životní spokojenosti, osobní důstojnosti a sociální stability. Horní hranici nájmu stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj, z jehož financí byl starý rodinný dům pro tento účel kompletně zrekonstruován, a v porovnání s běžným nájmem je značně nižší.

Startovací bydlení v DSF mohou využít osoby v hmotné nouzi, které se současně nacházejí v sociální nebo bytové krizi. Jde zpravidla o lidi opouštějící domy na půl cesty, azylové domy, zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, o oběti domácího násilí apod.

Byty o rozměru max. 20,77 m2 jsou určeny primárně pro jednotlivce, eventuálně pro jednoho rodiče s maximálně 2 dětmi předškolního věku. Mělo by se ale jednat o rodiče, kterému hrozí odebrání dítěte (dětí) do náhradní péče z důvodů nevyhovujících bytových podmínek, nebo o rodiče, kterému poskytnutí bydlení umožní návrat dítěte (dětí) z náhradní péče.

Nájemcům je průběžně nabízena možnost bezplatného využití sociálních služeb v našem městě. Sociální práce není primárně zaměřena na udržení si bydlení co nejdéle, nýbrž na řešení nepříznivé sociální situace nájemců – tedy příčin, pro které se v DSF ocitli. Mnohdy jde o spleť různých, s sebou úzce propojených problémů tvořících síť, ze které je obtížné se vymotat (např. nezaměstnanost, snížená práceschopnost, hmotní nouze, dluhy a exekuce, závislosti, rozvod, nefungující rodinné zázemí, domácí násilí, psychické problémy). Málokdo dokáže a má sílu najít cestu ven bez pomoci kvalifikovaného sociálního pracovníka.

Naším zájmem jako pronajímatele je, aby nájemce plnil své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy (především řádné placení nájmu a služeb spojených s bydlením, řádnou péči o byt a zahradu a dodržování domovního řádu). Ze zkušenosti osmileté praxe však vnímáme jako nedostatečné pouhé jakkoli vzorné plnění si svých povinností. Jako prevence před větším sociálním propadem v momentě opuštění DSF se jeví finanční zajištěnost pro složení kauce v budoucím bydlení. Proto se stává nutností odkládat si peníze za tímto účelem po celou dobu bydlení zde. K tomu jsou obyvatelé DSF vedeni a podporováni.

Nájemní smlouvu při nástupu sjednáváme na jeden měsíc. Prodlužování smlouvy je závislé od následného přístupu nájemce ke své situaci. Na delší období, až na maximálně dva roky, je smlouva prodloužena těm, kteří přistupují aktivně k řešení své situace (např. šetří si na kauci, platí nájem, dodržují domovní řád, využívají nabídky sociálních služeb, spolupracují se sociálním pracovníkem).

V roce 2021 jsme bydlení v Domě sv. Faustyny poskytli 14 lidem a 6 dětem. Od počátku až po současnost DSF prošlo celkem 57 lidí a 22 dětí.

Přejeme si, aby se náš dům stával nejen dočasným zázemím pro potřebné, ale byla pro ně zde strávená životní etapa startem k stabilnějšímu bydlení a nalezení vlastního ztraceného domova.

Víc o DSF na: www.kmbm.cz/byty/

sestra Blanka Krajčíková, vedoucí DSF