Skip to main content

Svatá sestra Faustyna Kowalská

„Posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat,
nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na své milosrdné Srdce“
 (Dn. 1588)

Posláním sv. sestry Faustyny je

  • přibližovat a hlásat světu pravdu o milosrdné Boží lásce ke každému člověku zjevenou v Písmu svatém
  • vyprošovat Boží milosrdenství pro celý svět, hlavně pro hříšníky
  • inspirovat vznik apoštolského hnutí, které má hlásat a vyprošovat světu Boží milosrdenství

Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání.

"Jsi sekretářkou mého milosrdenství; vyvolil jsem tě pro tento úřad v tomto i v budoucím životě" (Dn. 1605), "(...) abys duším dávala poznat mé veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého milosrdenství" (Dn. 1567).

Slova Pána Ježíše k sv. Faustyně

Poselství sestry Faustyny je zapsáno v Deníčku, který si vedla na přání Pána Ježíše a zpovědníků. Zaznamenala v něm věrně všechna slova Pána Ježíše, a také popsala setkání své duše s ním. Toto dílo neobyčejným způsobem přibližuje tajemství Božího milosrdenství.

Sekretářko mého nejhlubšího tajemství, věz, že jsi v jedinečné důvěrnosti se mnou, tvým úkolem je napsat všechno to, co ti dávám poznat o svém milosrdenství k užitku duší, které při četbě těch spisů zakusí v duši potěchu a naberou odvahu, aby se ke mně přiblížily (Dn 1693).

Slova Pána Ježíše k sv. Faustyně

25. srpna 1995 Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství uznala sv. sestru Faustynu za svou duchovní spoluzakladatelku, neboť jejím prostřednictvím dal Pán Bůh Kongregaci charisma hlásání světu tajemství Božího milosrdenství skutkem, slovem a modlitbou.

„Dnes se skutečně raduji, že mohu předložit celé církvi Boží dar dnešní době, život a svědectví sestry Faustyny Kowalské.“

Jan Pavel II. při jejím svatořečení, 30. 4. 2000

Sestra Faustyna
- výběr hlavních událostí z jejího života

Rodinný život Helenky Kowalské

25. srpna 1905: narodila se v Polsku ve vesnici Glogowiec v rodině Kowalských jako třetí z deseti dětí

27. srpna 1905: dostává při křtu ve farním kostele sv. Kazimíra ve Świnicach Warckich od faráře Josefa Chodynského jméno Helena.

1914: Helena přijímá z rukou faráře Romana Pawlowského první svaté přijímání.

1917: začíná chodit do základní školy ve Świnicach.

1919: Kvůli svému věku musí čtrnáctiletá Helena přestat chodit do školy. S matčiným dovolením nastupuje do služby u rodiny Bryszevských v Aleksandrowie Łódzkim, aby něčím přispěla do rodinného rozpočtu.

Léto 1920: Helena svěřuje matce, že chce vstoupit do kláštera, ale rodiče s jejím přáním nesouhlasí. Na podzim téhož roku odchází do Lodže hledat práci, aby si našetřila na výbavu.

30. října 1921: Přijímá v Aleksandrowě svátost biřmování.

Podzim / zima 1922: Osmnáctiletá Helena nepřestává prosit rodiče o dovolení vstoupit do kláštera a je znovu odmítnuta.

2. července 1923: Potkává v jednom varšavském kostele otce Jakuba Dąbrowského, který jí najde dobré místo u rodiny Lipszycových, dokud nedozraje čas na uskutečnění jejího přání zasvětit se řeholnímu životu.

Začátek srpna 1924: Poté, co byla Helena odmítnuta v některých řeholních komunitách, žádá o přijetí do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství ve Varšavě.

Řeholní život sestry Marie Faustyny

1.srpna 1925: Helena je přijata do postulátu

30. dubna 1926: Helena Kowalská je v Krakově po osmidenních exerciciích přijata do noviciátu, dostává hábit a řeholní jméno – sestra Marie Faustyna.

Březen/duben 1927: Sestra Faustyna prochází obdobím duchovních temnot. Tato zkouška potrvá téměř do konce noviciátu. Matka představená Marie Josefa Brzoza jí dodává odvahu, uvolňuje ji z kajících úkonů a vyzývá ji k věrnosti Bohu.

30. dubna 1928: skládá první časné sliby, které bude po pět let obnovovat až do věčných slibů.

31. října: Sestra Faustyna se stěhuje do Varšavy do domu v Żytné ulici.

Červen 1930: Sestra Faustyna se opět stěhuje, do komunity v Płocku, kde postupně pracuje v kuchyni, v pekárně a v pekařství.

22. února 1931: Večer na první postní neděli má sestra Faustyna vidění Pána Ježíše, který jí přikazuje namalovat obraz podle vzoru, který jí byl ukázán. Chce také, aby první neděle po Velikonocích byla svátkem Božího milosrdenství.

1. května 1933: Sestra Faustyna skládá věčné sliby

27. května 1933: Sestra Faustyna odjíždí do Vilna (Litva).

2. ledna 1934: Sestra Faustyna jde poprvé k malíři Evženu Kazimirovskému, který dostal od jejího duchovního vůdce otce Michala Sopoćka úkol namalovat obraz Božího milosrdenství.

29. března: Zelený čtvrtek. Při mši se sestra Faustyna na žádost Pána obětuje za hříšníky a zvláště za duše, které ztratily důvěru v Boží milosrdenství.

26. dubna 1935: Sestra Faustyna spolupracuje na vystavení obrazu Božího milosrdenství, poprvé vystavovaného k veřejnému uctívání v kostele v Ostré Bramě na závěr slavení památky Vykoupení.

13. a 14. září ve Vilně nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství

8. ledna 1936: Sestra Faustyna se setkává s arcibiskupem Jałbrzykowským a oznamuje mu, že Pán Ježíš požaduje založení nové kongregace, a žádá od něj, aby jí udělil povolení vykonat všechno, co po ní Ježíš žádá.

12. května: Sestra Faustyna je přeložena do domu v Krakově, kde zůstane až do smrti. 9. prosince ji představené, ve snaze zachránit její zdraví (tuberkulóza plic a trávicího ústrojí), posílají do sanatoria na Prądniku nedaleko Krakova.

6. září 1937: Z důvodu zhoršujícího se zdraví je sestra Faustyna pověřena prací na vrátnici.

10. října jí Ježíš zjevuje další formu uctívání Božího milosrdenství, takzvanou „hodinu milosrdenství“,každý den ve tři odpoledne.

21. dubna 1938: Zdravotní stav sestry Faustyny se zhoršuje natolik, že musí být převezena do nemocnice.

23. července: Generální představená, sestra Michaela Moraczewská, během návštěvy krakovské komunity navštíví i sestru Faustynu v sanatoriu. Vidí ji naposledy. O několik dní později jí sestra Faustyna adresuje poslední dopis, v němž ji odprošuje za všechny chyby celého života v kongregaci a končí slovy: „Nashledanou v nebi.“

17. září: Sestra Faustyna se vrací z nemocnice do kláštera. Je velmi slabá a činí jí potíže jíst. Smrt jí nenahání strach. Radostně očekává chvíli, kdy se spojí s Pánem Ježíšem.

5. října 1938: Ve čtyři hodiny odpoledne přijímá sestra Faustyna svátost pomazání nemocných. Později se kaplan a všechny sestry modlí modlitbu za umírající. Ve 22:45 se sestra Faustyna po dlouhých utrpeních snášených s velikou trpělivostí vrátila k Otci.

7. října: Pohřbu sestry Faustyny se neúčastní nikdo z rodiny. Sestra je pohřbena do společné hrobky na komunitním hřbitově v Krakově-Lagiewnikách.

18. dubna 1993: Náměstí svatého Petra v Římě. Papež Jan Pavel II. blahořečí sestru Marii Faustynu Kowalskou.

30. dubna 2000: Náměstí sv. Petra v Římě. Jan Pavel II. prohlašuje sestru Marii Faustynu Kowalskou za svatou.

Použitá literatura: Elena Bergadano, Faustyna Kowalská Apoštolka Božího Milosrdenství. Praha 2004.

Deníček představuje dílo katolické mystiky výjimečného významu

Autorka jej zanechala po své smrti šest sešitů rukopisu, který byl v jednom svazku poprvé vydán v roce 1981. Obsah se týká výlučně duchovních prožitků, dává nahlédnout do neobyčejně hlubokého vztahu Mystičky s Ježíšem a prozrazuje rozsah jejího nadpřirozeného obdarování.

Při letmém přehlédnutí Deníčku může čtenáře překvapit prostota jazyka a dokonce pravopisné a stylistické chyby, ale nemělo by se zapomínat, že sestra Faustyna měla pouze vzdělání základní školy, a to ještě neúplné. Již samo teologické učení, obsažené v tomto díle, vzbuzuje u čtenáře přesvědčení o její neobyčejnosti, a zvážíme-li kontrast existující mezi vzděláním autorky a vznešeností jejího teologického učení, již tento samotný kontrast ukazuje na zvláštní vliv Boží milosti.

Kde se dá deníček koupit?

Český překlad Deníčku vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001. Prodávají ho také paulínky. Polskou verzi lze stáhnout ve formátu pdf na našich polských stránkách.

Něco k poslechu na TV mis – úryvek z Deníčku ve slovenštině.