Skip to main content

„Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, oč mě lidé budou prosit, bude-li to … shodné s mou vůlí.“

(Dn. 1541 a 1731)

Tato modlitba je Božím darem pro naše časy

V pátek, 13. září 1935, měla Sestra Faustyna ve své cele vidění anděla, který přišel potrestat zemi za hříchy. Když uviděla toto znamení Božího hněvu, začala prosit anděla, aby chvilku počkal, a svět bude konat pokání. Když se však ocitla před velebností Svaté Trojice, neměla odvahu zopakovat tuto prosbu. Teprve když v duši pocítila moc Ježíšovi milosti, začala se modlit slovy, které vnitřně uslyšela. „Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si ty hříchy zasluhovaly.“ (Dn. 475)

Druhý den, když přišla do kaple, Pán Ježíš ji ještě jednou poučil, jak se má modlit tuto modlitbu, kterou nazýváme korunka k Božímu Milosrdenství.

„Nejprve se pomodlíš jednou Otčenáš a Zdrávas Maria a Věřím v Boha, potom budeš na zrnkách Otčenáše říkat tato slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa; na zrnkách Zdrávasu budeš říkat tato slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Na závěr se pomodlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“

(Dn. 476)

"Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti,"

(Slova Pána Ježíše, Dn. 754)

Obsah korunky

Korunka k Božímu Milosrdenství má neobyčejně bohatý obsah, proto je dobře zamyslet se nad významem jednotlivých slov a výrazů. Celá modlitba je nasměrována k Bohu Otci, kterému obětujeme jeho nejmilejšího Syna na smír za hříchy, a pro zásluhy jeho bolestného umučení prosíme o Boží milosrdenství.

Když se modlíme tuto korunku, spojujeme se s Ježíšovou obětí na kříži na smíření našich hříchů i hříchů celého světa. V ní nabízíme Bohu Otci jeho milovaného Syna, a tím se odvoláváme na nejsilnější důvod, proč by nás měl Bůh vyslyšet. Obětujeme Otci celou Ježíšovu osobu, to znamená jeho božskou přirozenost i celé lidství složené z těla, krve a duše. Tato modlitba je také skutkem milosrdenství, protože v ní žádáme o milosrdenství pro nás i pro celý svět.

Zájmeno „my“ se vztahuje na osobu, která se modlí a na ty, za které se modlí. „Celý svět“ znamená všechny obyvatele země a duše, které si odpykávají trest v očistci. Proto v této korunce, určené k osobní i společné modlitbě, není třeba měnit zájmena ani přidávat další slova.

Přísliby spojené s touto modlitbou

Jestliže se budeme s důvěrou modlit tuto modlitbu, Pán Ježíš slíbil, že si můžeme vyprosit všechny milosti a dodal: „bude-li to, … shodné s mou vůlí.“ (Dn. 1731). Boží vůle je výrazem lásky k člověku, a proto všechno, co s ní není shodné je buď špatné nebo škodlivé a proto nám to dobrý Otec nemůže udělit. On chce člověku prokazovat výlučně dobro v perspektivě věčnosti.

Zvláštní přislíbení se týkají hodiny smrti, přesněji milosti šťastné a pokojné smrti, to znamená v stavu milosti a v pokoji duše, bez obav a strachu. Tyto milosti si mohou vyprosit nejen ti, kteří se sami s důvěrou modlí korunku, ale i umírající, při nichž se jiní budou modlit tuto modlitbu. „Každou duši, která se tu korunku bude modlit,“ slíbil Pán Ježíš, „bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí. Když se u umírajícího tuto korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá duši“ (Dn. 811). „I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost“ (Dn. 687).

Velikost milostí spojených s touto modlitbou vyjadřují slova Pána Ježíše, která řekl Sestře Faustyně: „modlitbou té korunky přibližuješ ke mně lidstvo“ (srovnej Dn. 929). Kněží ji mají podávat hříšníkům jako poslední záchranu (srovnej Dn. 687).

Text modlitby

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:
Otče náš…
Zdrávas Maria…
Věřím v Boha…

Na zrnkách Otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa!

Na zrnkách Zdrávasu:
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k
celému světu!

Na zakončení (třikrát):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj
se nad námi a nad celým světem!

Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti.

(Dn. 754)