Skip to main content

Startovací byty - Dům svaté Faustyny

Nehledíme na to, jakou má kdo minulost, z jakého prostředí pochází, jaké je barvy pleti nebo za jak dramatických okolností přišel. Každý má šanci znovu začít.

Vstupní, startovací nebo podporované bydlení je

 • Nájemní sociální bydlení na dobu určitou. Smlouva bude prodlužována po půl roce, až max. na dva roky.
 • Cílem je umožnit osobám, které mají ztížené životní podmínky využívat nájemní bydlení co nejvíce podobné běžnému, standartnímu bydlení.
 • Jedná se o byt, kde není skládána kauce, je stanoven nejvyšší možný nájem, osoby jsou doprovázeny sociální službou.
 • Jinak se nazývají také „CVIČNÉ“ BYTY, kde si obyvatelé zkoušejí samostatné efektivní hospodaření

Startovací byty – Dům svaté Faustyny

Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem

Tel: +420 736 636 949
E-mail: dumfaustyny@seznam.cz

Kdo může žádat

Do Domu svaté Faustyny, Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem jsou přijímány

 • Osoby zletilé a svéprávné (také nezletilé osoby, které nabyly svéprávnosti přiznáním nebo uzavřením manželství)
 • Osoby samotné nebo s jedním dítětem (kapacita bytu podle České technické normy)
 • Podmínkou přijetí je, aby zájemce spadal do cílové skupiny, ta zahrnuje:

A) osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo mající příjem 0,6 násobku průměrného platu

B) osoba, která splňuje bod A. a zároveň
a) žije v sociálně vyloučené romské lokalitě
b) hrozí (nebo bylo) její rodině odebrání dítěte z důvodu nevyhovujícího bydlení
c) žije v jiné tíživé situaci (opouští vězení, dětský domov, azylový dům, uprchlík, atp.)

Kdo nebude přijat

 • Osoby, jejich zdravotní stav ohrožuje okolí (infekční choroby, psychotické stavy)
 • Osoby, jejichž chování nebo zvyklosti obtěžují okolí (agresivní osoby)
 • Zaměstnanci, zakladatelé, členové dozorčí nebo správní rady nebo statutár KMBM

Platby

 • Obvykle se cena pohybuje od 4.749, -Kč do 4.870, -Kč/měsíc:
 • Nájemné 84,70 Kč/m2 (velikost bytů cca 19–20 m2)
 • Služby 3.111, -Kč (viz. Evidenční list)
 • Příplatek za dítě (energie): do 10 let 263,-Kč/měsíc
  nad 10 let 363,-Kč/měsíc
 • Praní prádla: 40,-Kč /1 využití společné pračky
 • Splatnost nájemného ustálena individuálně při podpisu smlouvy

Postup pro přijímání

 • Zájemce se obrátí na kontaktní osobu pronajímatele, a to telefonicky na číslo +420 736 636 949,  e-mailem na adresu dumfaustyny@seznam.cz nebo osobně
 • Zájemce bude pozván na schůzku
 • Pronajímatel má právo

1) požadovat od zájemce potvrzení o zdravotní způsobilosti

2) vyžádat si informace od institucí nebo osob, kde zájemce přebýval (např. azylový dům, dětský domov, pěstounská rodina apod.)

 • Zájemce doloží, že spadá do cílové skupiny: doloží příjmy za posledních 12 měsíců a tyto příjmy splňují podmínku A); prostřednictvím rozhovoru pracovník zjistí, zda zájemce splňuje také podmínku B).
 • Zájemce podpisem stvrdí, že nemá ve vlastnictví, ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt.
 • Pracovník může také komunikovat se zprostředkovatelem zájemce (sociální pracovnice azylového domu, pracovnice OSPOD, probační a mediační služby, pracovník věznice apod.). Tento kontakt však nemůže zcela nahrazovat komunikaci se zájemcem samotným.

Sjednání nájemní smlouvy

 • Smlouva bude sjednána vždy na 1 měsíc do doby, než se pronajímatel s nájemcem dohodnou jinak. Nejdéle může být smlouva prodlužována do 2 let.
 • Před sjednáním smlouvy nebude požadována kauce ani dar.

Výjimky

 • Do bytu bude dočasně přijata dospělá osoba a dvě děti max. v předškolním věku (posuzuje a rozhoduje pronajímatel).
 • Osobě bude prodloužena max. přípustná doba pobytu – tedy nad 2 roky (posuzuje a rozhoduje pronajímatel; uspokojeni však musí být všichni žadatelé z cílové skupiny).
 • Bude přijata osoba, která nespadá do cílové skupiny – taková osoba může být přijata (nejdéle na 1 rok) jen tehdy, kdy jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny a zároveň obec vydá písemný souhlas s pronájmem bytu takové osobě.

 

Dne 1. 5. 2023 ve Dvoře Králové nad Labem                                                                 s. Doubravka Lenka Mazancová

Informace ke stažení – formát pdf

Majitel domu

 

Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství

Štefánikova 952,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

č. ú. 248626306/0300

Vedoucí Domu sv. Faustyny

Tel: +420 736 636 949

E-mail: dumfaustyny@seznam.cz

 

Dům svaté Faustyny

Štefánikova 1207,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

(Případnou poštu prosím posílejte na adresu Kongregace. Děkujeme.)

Síť sociálních služeb

Ve Dvoře Králové n. L. funguje velice dobře propojená síť sociálních služeb, které jsou z velké části zdarma:

Oblastní charita Dvůr Králové:

 • Sociální rehabilitace – pomáhá s hospodařením, udržením samostatného bydlení, poskytuje poradenství i aktivizační služby
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Občanská poradna
 • charitní šatník, potravinová pomoc

Diakonie ČCE ve Dvoře Králové n. L.

 • svépomocná skupina, pečovatelská služba.