Skip to main content

O nás

Rádi vás necháme nahlédnout do našeho života

Boží milosrdenství

Poslání, kterým žila sv. Faustyna i celá naše Kongregace

Dům svaté Faustyny

Startovací byty pro osoby v nouzi

Misericordia, o.p.s.

Naše nezisková organizace poskytující sociální služby

Jak velmi potřebuje dnešní svět Boží milosrdenství! Na všech kontinentech se z hlubin lidského utrpení vznáší volání o milosrdenství. Tam, kde vládne nenávist a chuť pomsty, kde válka přináší bolest a smrt nevinným, tam je potřebná milost Božího milosrdenství, která utišuje lidskou mysl, srdce a přináší pokoj. Tam, kde chybí úcta k životu a lidské důstojnosti, tam je potřebná milosrdná Boží láska, neboť v jejím světle vidíme neobyčejnou hodnotu každé lidské bytosti. Svět potřebuje milosrdenství, aby ve světle pravdy byl konec nespravedlnosti.

Jan Pavel II.Krakov 17. srpna 2002

Cítím, že ve mně bydlíš s Otcem a s Duchem svatým, ale spíše cítím, že já žiji v tobě, ó Bože.

Deníček s. Faustynyč. 478

Milosrdenství je konkrétní skutek lásky, který odpuštěním přetváří a mění život. Tak se projevuje Jeho božské tajemství. Bůh je milosrdný, jeho milosrdenství trvá navěky, od pokolení do pokolení objímá každého člověka, který v Něho důvěřuje, proměňuje ho a obdarovává svým vlastním životem.

Papež FrantišekApoštolský list 20.11. 2016

Ve tvém milosrdném Srdci je všechna má důvěra, trpělivě čekám na tvé slovo, Pane.

Deníček s. Faustynyč. 1138

Svatořečení sestry Faustyny je mimořádně přesvědčivé. Tímto svatořečením chceme dnes odevzdat poselství milosrdenství novému tisíciletí. Odevzdávám ho všem lidem, aby se učili plně poznávat skutečnou tvář Boha i skutečnou tvář člověka.

Jan Pavel II.Řím 30. dubna 2000

Chci milosrdenství, ne oběti.´ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky…

Matouš 9:13

Je totiž dobré nikdy nezapomenout na to, že milosrdenství není abstraktní slovo, nýbrž životní styl. … Jedna věc je mluvit o milosrdenství a druhá žít jej. Parafrázováním slov svatého apoštola Jakuba (srov. 2,14-17) bychom mohli říci, že milosrdenství bez skutků je mrtvé. Právě tak tomu je! Milosrdenství žije svým neustálým dynamismem vycházení v ústrety potřebám a nouzi těch, kteří duchovně a materiálně strádají. Milosrdenství má oči k vidění, uši ke slyšení, ruce k pozvedání.

Papež FrantišekKatecheze 30.6. 2016

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

Žalm 36:8